جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/12/13

زمان شروع :

14:00

زمان پایان :

15:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/12/13

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر