جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/12/14

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

09:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/12/14

زمان شروع :

09:00

زمان پایان :

10:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1398/12/14

زمان شروع :

10:00

زمان پایان :

11:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر