جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/12/13

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

12:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/12/13

زمان شروع :

12:00

زمان پایان :

13:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1398/12/18

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

12:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1398/12/18

زمان شروع :

12:00

زمان پایان :

13:00

مدرسان :

سید مهدی سجادی‌فر