جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/12/8

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

16:00

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/12/8

زمان شروع :

16:05

زمان پایان :

17:05

مدرسان :

حمیدرضا زارعی