جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/1/2

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/1/3

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1399/1/4

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1399/1/5

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1399/1/6

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1399/1/7

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1399/1/8

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1399/1/9

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1399/1/10

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1399/1/11

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی

جلسه :

11

تاریخ جلسه :

1399/1/12

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

10:30

مدرسان :

حمیدرضا زارعی