دوره های آموزشی

برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی های 1

تاریخ شروع: 1398/12/13
بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)
بهینه سازی ترکیبی (کلاس آنلاین)

تاریخ شروع: 1398/12/14
تئوری احتمالات و کاربرد آن (کلاس آنلاین)
تئوری احتمالات و کاربرد آن (کلاس آنلاین)

تاریخ شروع: 1398/12/13
مکالمه آنلاین (خصوصی)
مکالمه آنلاین (خصوصی)

تاریخ شروع: 1398/12/8
دوره فشرده مکالمه 1
دوره فشرده مکالمه 1

تاریخ شروع: 1399/1/2
زبان انگلیسی tactics for listening
زبان انگلیسی tactics for listening

تاریخ شروع: 1398/11/5
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی

تاریخ شروع: 1398/11/5
test2
test2

تاریخ شروع: 1398/9/4
live
live

تاریخ شروع: 1398/9/4